Termos e condicións de uso sitio web/app

 1. Estes Termos e Condicións de Uso regulan as regras a que se suxeita a utilización do sitio web/APP “PISO FRANCO” (en diante, a WEB/APP), que pode descargarse desde: o dominio WWW.PISOFRANCO.GAL, as plataformas GOOGLE PLAY e APP STORE. A descarga ou utilización da WEB/APP atribúe a condición de Usuario a quen o faga e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste documento e na Política de Privacidade e o Aviso Legal do sitio web/App. O Usuario debería ler estas condicións cada vez que accede/utilice o sitio web/App, xa que poderían ser modificadas en diante.
 2. O sitio web/App é propiedade de MERLOLAB, S.L. L. (en diante PISO FRANCO) provista de CIF número B02741148
 3. Unicamente os Usuarios expresamente autorizados por PISO FRANCO poderán acceder á descarga e uso da APP. Os Usuarios que non dispoñan de autorización, non poderán acceder ao devandito contido.
 4. O usuario é responsable do pago de todos os custos ou gastos nos que incorra como resultado de descargar e usar a Aplicación de PISO FRANCO, incluído calquera cargo de rede de operador ou itinerancia. Consulta co teu provedor de servizos os detalles respecto diso.
 5. Estatísticas anónimas: PISO FRANCO resérvase o dereito para realizar un seguimento da túa actividade na Aplicación de e a informar diso aos nosos provedores de servizos estatísticos de terceiros. Todo iso de forma anónima.
 6. Protección da túa información persoal: queremos axudarche a levar a cabo todos os pasos necesarios para protexer a túa privacidade e información. Consulta a Política de privacidade de PISO FRANCO e os avisos sobre privacidade da Aplicación para coñecer que tipo de información recompilamos e as medidas que tomamos para protexer a túa información persoal.
 7. Queda prohibido alterar ou modificar ningunha parte do sitio web/App ou dos contidos do mesmo, eludir, desactivar ou manipular de calquera outra forma (ou tratar de eludir, desactivar ou manipular) as funcións de seguridade ou outras funcións do programa e utilizar o sitio web/App ou os seus contidos para un fin comercial ou publicitario. Queda prohibido o uso do sitio web/App coa finalidade de lesionar bens, dereitos ou intereses de PISO FRANCO ou de terceiros. Queda igualmente prohibido realizar calquera outro uso que altere, dane ou inutilice as redes, servidores, equipos, produtos e programas informáticos de PISO FRANCO ou de terceiros.
 8. A APP e os seus contidos (textos, fotografías, gráficos, imaxes, tecnoloxía, software, links, contidos, deseño gráfico, código fonte, etc.), así como as marcas e demais signos distintivos son propiedade de PISO FRANCO ou de terceiros aos que se adquiriron os seus dereitos de explotación, e están protexidos polos dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial. O Usuario non adquire ningún dereito sobre eles polo mero uso do sitio web/App. O Usuario, deberá absterse de:
  1. Reproducir, copiar, distribuír, poñer ao dispor de terceiros, comunicar publicamente, transformar ou modificar o sitio web/App ou os seus contidos, salvo nos casos contemplados na lei ou expresamente autorizados por PISO FRANCO ou polo titular dos devanditos dereitos.
  2. Reproducir ou copiar para uso privado o sitio web/App ou os seus contidos, así como comunicalos publicamente ou poñelos ao dispor de terceiros cando iso conleve a súa reprodución.
  3. Extraer ou reutilizar todo ou parte substancial dos contidos integrantes do sitio web/App.
 9. Con suxeición ás condicións establecidas no apartado anterior, PISO FRANCO concede ao Usuario o acceso ao sitio web e/ou unha licenza de uso da App, con carácter indefinido e gratuíto. Non obstante isto último, os produtos, contidos e/ou servizos poden non ser gratuítos, atopándose sometidos a condicións particulares propias. O acceso ao sitio web e/ou licenza concédese tamén nos mesmos termos con respecto ás actualizacións e melloras que se realizasen nas mesmas. O acceso ao sitio web e ás licenzas de uso, así como aos produtos, contidos e/ou servizos poderán ser alterados, modificados e/ou suprimidos en calquera momento por PISO FRANCO, de forma unilateral e sen de preavisar ou notificar ao Usuario.
 10. Corresponde ao Usuario, en todo caso, dispoñer de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas maliciosos ou calquera outro elemento informático daniño. PISO FRANCO non se responsabiliza dos danos producidos a equipos informáticos durante o uso da APP. Igualmente, PISO FRANCO non será responsable dos danos producidos aos Usuarios cando devanditos danos teñan a súa orixe en fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que interrompan o servizo.
 11. PISO FRANCO podrá, sin que esto suponga ninguna obligación con el usuario, modificar estas Condiciones de uso sin avisar en cualquier momento. Si el Usuario continua utilizando la aplicación una vez realizada cualquier modificación en estas Condiciones de uso, esa utilización continuada constituirá la aceptación por su parte de tales modificaciones. Si no acepta estas condiciones de uso ni acepta quedar sujeto a ellas, no debe utilizar la aplicación ni descargar o utilizar cualquier software relacionado. El uso que haga de la aplicación queda bajo su única responsabilidad. No tenemos responsabilidad alguna por la eliminación o la incapacidad de almacenar o trasmitir cualquier contenido u otra información mantenida o trasmitida por la aplicación. No somos responsables de la precisión o la fiabilidad de cualquier información o consejo trasmitidos a través de la aplicación. Podemos, en cualquier momento, limitar o interrumpir tu uso a nuestra única discreción. Hasta el máximo que permite la ley, en ningún caso seremos responsables por cualquier pérdida o daño relacionados.
 12. El Usuario se compromete a hacer un uso correcto del sitio Web/App, de conformidad con la Ley, con los presentes Términos y Condiciones de Uso y con las demás reglamentos e instrucciones que, en su caso, pudieran ser de aplicación El Usuario responderá frente a PISO FRANCO y frente a terceros de cualesquiera daños o perjuicios que pudieran causarse por incumplimiento de estas obligaciones.
 13. Al poner a disposición del usuario este sitio Web/App PISO FRANCO quiere ofrecerle un servicio de calidad, utilizando la máxima diligencia en la prestación del mismo, así como en los medios tecnológicos utilizados. No obstante, PISO FRANCO no responderá de la presencia de virus y otros elementos que de algún modo puedan dañar el sistema informático del usuario. No garantizamos que la disponibilidad del servicio sea continua e ininterrumpida. El USUARIO asume toda la responsabilidad derivada del uso de nuestro sitio Web/App. PISO FRANCO se reserva el derecho de desarrollar o actualizar en cualquier momento los términos y condiciones de Uso del presente sitio Web/App por lo que el USUARIO deberá leerlos periódicamente.
 14. El USUARIO reconoce que ha entendido toda la información respecto a las condiciones de uso de nuestro portal, y reconoce que son suficientes para la exclusión del error en las mismas, y por lo tanto, las acepta integra y expresamente.
 15. Estos Términos y Condiciones de Uso se rigen íntegramente por la legislación Española o en su defecto en la Unión Europea.