Infórmase que este sitio web (www.pisofranco.gal)/ app é propiedade de MERLOLAB, S.L. L. (en diante PISO FRANCO), provista de CIF número B02741148, inscrita no rexistro Mercantil de Santiago, cos seguintes datos de inscrición: Tomo 392, folio 148, folla SC-50999, inscrición 1a e con domicilio social/fiscal en rúa Belgrado, número 1, piso 3ou, porta D, 15707, Santiago de Compostela (A Coruña). Teléfono 609880239.

Para calquera consulta ou proposta, poderá contactar con PISO FRANCO no email: escritorio@merlolab.com.

Este sitio web/App réxese pola normativa exclusivamente aplicable en España e en espazo que comprende a Unión Europea, quedando sometida a ela, tanto nacionais como estranxeiros que utilicen esta Web/App.

O acceso ao noso sitio web/App por parte do usuario/cliente é gratuíto e está condicionado á previa lectura e aceptación integra, expresa e sen reservas dos termos e condicións de uso vixentes no momento do acceso, que rogamos lea detidamente.

Acceder a Termos e condicións de uso.

O usuario/cliente no momento que utiliza o noso sitio web/App, os seus produtos, contidos e/ou servizos, acepta e sométese totalmente e de forma expresa a todos os termos e condicións de uso do mesmo. Se o usuario non estiver de acordo coas condicións de uso, deberá absterse de utilizar este sitio web/App e operar por medio do mesmo.

MERLOLAB, S.L. L., é unha sociedade mercantil con ánimo de lucro, entre cuxo obxecto social atópanse as seguintes actividades:

  • Explotación comercial de contidos, venda de bens e prestación de servizos a través de páxinas web.
  • Edición, publicación e venda de aplicacións e contidos dixitais para aparellos móbiles, actividades derivadas da edición e publicación destes contidos, así como a edición e publicación noutros formatos posibles.

O obxectivo principal do sitio web/App é ofrecer e poñer ao dispor dos usuarios/clientes ou dos posibles usuarios/clientes os produtos, contidos e/ou servizos propiedade de PISO FRANCO que poidan ser de interese destes.

Os produtos, contidos ou servizos poden atoparse sometidos a condicións particulares propias sobre as cales se informará ao usuario/cliente en cada caso concreto.

Para os efectos do cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, en diante LSSI, o propietario do dominio referenciado, infórmalle que a finalidade do sitio web/ app é publicitaria e informativa; así mesmo, ofrécese a posibilidade de contratar/comprar os produtos, contidos ou servizos ofrecidos por PISO FRANCO.

Pode ampliar esta información nas condicións de contratación.

PISO FRANCO garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, e por iso informa que a nosa actividade réxese polo Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD), Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (publicado o 4 de maio de 2016), e a normativa nacional que sexa de aplicación, principalmente a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (BOE do 6 de decembro de 2018).

PISO FRANCO comprométese ao cumprimento da súa obrigación de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos, e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido por normativa aplicable.

Os datos persoais que vostede nos facilite quedarán incorporados no noso rexistro interno de actividades de tratamento coa finalidade de poder xestionar a súa solicitude/subscrición e, sempre que aceptase expresamente este uso dos seus datos, utilizaranse para manterlle informado de futuras promocións, noticias e novidades relacionadas coa actividade, produtos, contidos e/ou servizos, todo iso sen prexuízo de que poida revogar devandito consentimento en calquera momento. Comunicámoslle que os seus datos non se cederán a terceiro, salvo que exista obrigación legal ou vostede autoríceo expresamente, así como no caso necesario para dar soporte aos servizos por parte de provedores externos vinculados aos tratamentos informados.

O usuario/cliente poderá, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na normativa de protección de datos.

Pode ampliar esta información na Política de Privacidade.