As presentes condicións xerais de venda aplícanse, sen restrición nin reserva algunha, ás vendas realizadas pola sociedade MERLOLAB, S.L. L. (en diante PISO FRANCO) aos clientes que adquiran os produtos postos á venda a través do sitio web/App.

As vendas celebradas son vendas a distancia reguladas pola lexislación española vixente na materia.

Estas condicións xerais de venda son accesibles en todo momento desde o sitio web/App e prevalecerán sobre calquera outro documento co que se contradigan, sen prexuízo do que dispoña a lexislación vixente.

Estas condicións xerais de venda, xunto á solicitude de orde de compra/subscrición que se envía ao aceptalas, supoñen o contrato entre PISO FRANCO e calquera usuario (en diante o Cliente) que realice unha compra de material didáctico a través da web/App (en diante o sitio web/App).

Ao enviar o cliente o seu pedido deberá activar a casa de ACEPTO AS CONDICIÓNS DE VENDA que aparece no formulario.

Ao aceptar as condicións activando a casa, o cliente manifesta ler as presentes condicións, declara aceptalas sen reservas e outorgar o seu consentimento expreso a todo o contido do contrato na versión publicada no momento da súa aceptación, comprometéndose ao seu total cumprimento.

En caso de ser modificadas estas condicións xerais de venda serán vinculantes para todas as compras realizadas con posterioridade á súa publicación no sitio web/App).

Identificación das partes

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, PISO FRANCO ofrece a seguinte información como parte contratante titular do Sitio web/App:

MERLOLAB, S.L. L.
rexistrada no Rexistro Mercantil de Santiago, tomo 392, folio 148, folla SC-50999, inscrición 1a
e-mail: escritorio@merlolab.com

O Cliente queda identificado a través dos datos facilitados no formulario de solicitude de orde de compra/subscrición, sendo responsable da veracidade, actualización e exactitude dos mesmos. O Cliente manifesta ser maior de 18 anos de idade, ter capacidade legal para celebrar contratos, e actuar en nome propio como persoa física ou en representación dunha persoa xurídica. Neste segundo caso, o Cliente declara expresamente contar con poder suficiente para a devandita representación. PISO FRANCO poderá non atender as solicitudes de orde de compra/subscrición ou cancelar as contas de cliente cando os datos proporcionados fosen inexactos, falsos ou incompletos.

Para realizar cómpraa/subscrición é necesario que o cliente se dea de alta como tal, para o que será conducido a unha páxina para que encha toda a información necesaria para abrirse unha conta se se trata do primeiro pedido/subscrición, ou para que se identifique se xa é titular dunha conta.

A información necesaria para abrir unha conta é: nome, apelidos, dirección de facturación, número de teléfono, dirección de e-mail, nome de usuario e contrasinal.

Obxecto

O obxecto das presentes Condicións Xerais de Venda é a subministración por parte de PISO FRANCO dos produtos, contidos e servizos adquiridos polo cliente entre os ofertados no Sitio web/App, co fin de ser utilizados polo cliente. Devandita subministración será levado a cabo nos termos e prezos fixados nas presentes Condicións de Venda.

Estas condicións están formuladas de acordo ao Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, a Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo, e Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.

Produtos e servizos

No sitio web/App ofrécense produtos, contidos, servizos e subscricións de lectura.

Os materiais están dispoñibles en formato dixital e físico a través do Sitio web/App. Na ficha individual de cada produto/contido/servizo/subscrición infórmase do contido, prezo, así como calquera outra característica relevante do produto/contido/servizo. En ningún caso o Cliente quedará suxeito a pagos ou outras obrigacións por produtos/contidos/servizos/subscrición distintos aos que son obxecto das presentes condicións sen o seu consentimento expreso e previo.

Prezos

Os prezos dos produtos/contidos/servizos/subscrición axustaranse ao que figura para cada artigo no sitio web/App, exprésase en EUROS e non inclúen gastos de envío nin, no seu caso, de contra reembolso, salvo indicación expresa en contrario no produto concreto. Os prezos expostos poderán ser revisados e modificados se as condicións requíreno en calquera momento. Os produtos están dispoñibles para a súa venda ata fin de existencias.

Os produtos/contidos/servizos/subscricións sérvense segundo tarifas en vigor no sitio web/App no momento do rexistro do pedido. Os prezos exprésanse en euros, impostos incluídos.

Formas de Pago aceptadas

a) Tarxeta de crédito ou débito

Poderase pagar con tarxeta VISA, VISA ELECTRON, Mestre e Mastercard. Garantimos que cada unha das transaccións realizadas é 100% segura. Todas as operacións que implican a transmisión de datos persoais ou bancarios realízanse utilizando unha contorna segura (pasarelas de pago).

A tenda utiliza un servidor baseado na tecnoloxía de seguridade estándar SSL ( Secure Socked Layer). Toda a información que nos transmita viaxa cifrada a través da rede. Así mesmo os datos sobre a súa tarxeta de crédito non quedan rexistrados en ningunha base de datos senón que van directamente ao TPV (Terminal Punto de Venda do Banco).

Ao pagar con tarxeta solicitaránselle sempre os seguintes datos: Nome do titular, o número de tarxeta, a data de caducidade, e un Código de Validación que coincide coas

3 últimas cifras do número impreso en cursiva no reverso da súa tarxeta, ofrecendo, desta forma, máis garantías acerca da seguridade da transacción. b) Paypal

O cliente tamén poderá pagar as súas compras mediante a pasarela de pago Paypal que está directamente integrada no noso sitio web/App.

Proceso de compra

A compra dun produto/contido/servizo/subscrición realízase mediante os seguintes pasos:

  1. Calquera cliente pode acceder á información e prezos de cada produto/contido/servizo/subscrición ofrecido no Sitio web/App sen necesidade de rexistro ou facilitar os seus datos. En todo caso será aplicable o disposto no Aviso Legal do Sitio web/App.
  2. Antes de realizar unha compra ou pedido, o usuario pode preguntar calquera dúbida respecto diso de maneira gratuíta utilizando o servizo de chat, o formulario de información, contactando por teléfono ou email indicados na sección “Contacto” do Sitio web/App, aceptando previamente a nosa Política de Privacidade.
  3. Se se decidiu por comprar directamente en liña, o Cliente debe cumprimentar o formulario cos datos marcados como obrigatorios. Hase de seleccionar a forma de pago e introducir os datos para o mesmo segundo a forma elixida, así como marcar a casa, se así o desexa, para o fraccionamento do pago sen intereses. Para máis información, consultar as apartado “Formas de Pago” das presentes condicións.
  4. Para poder formalizar o proceso de compra, o Cliente deberá marcar a casa de “Acepto as Condicións de Venda” que enlazan ao presente texto. Ao marcar dita casa o Cliente declara expresamente ler e comprender todas as estipulacións do contrato, aceptándoas sen reservas. O contrato quedará formalizado no momento da recepción da orde de compra por parte de PISO FRANCO.
  5. Ao finalizar o proceso, o cliente recibirá mensaxe electrónica confirmando o pago. Un técnico de App poderá contactar co Cliente por teléfono e, se non fose posible, contactará por email, ao obxecto de confirmar todos os datos persoais para a venda, a forma de pago e o envío de materiais se procede.

Durante todo o proceso de compra o Cliente poderá resolver calquera dúbida a través dos datos de contacto que figuran no noso Sitio web/App. O uso destas canles para a tramitación do pedido non supoñerá ningún custo adicional para o Cliente.

Envío e prazos de entrega

No suposto de produto/contido/servizo/subscrición en soporte físico procederase ao seu envío, mediante empresa de mensaxería, nun prazo de entre 24 e 48 horas desde a confirmación dos datos de acordo ao apartado “Proceso de Compra” das presentes condicións.

O importe dos gastos de envío calcúlase automaticamente no momento de realizar o seu pedido, dependendo do destino e a forma de pago seleccionados.

Os envíos e entregas realízanse de luns a venres, excepto festivos.

Se o produto entregado non coincide co solicitado no pedido polo cliente ou leste é defectuoso deberá comunicalo inmediatamente a PISO FRANCO e tramitaremos a súa incidencia canto antes. Para notificar este tipo de incidencias o Cliente deberá utilizar calquera das formas de contacto recollidas nas presentes condicións.

Ademais PISO FRANCO dispón de follas oficiais de reclamación ao dispor do cliente que poden solicitar a PISO FRANCO en calquera momento, utilizando os datos de contacto que se facilitan ao principio destas condicións xerais.

En cumprimento do artigo 14 do Regulamento UE/524/2013, EyDC como operador en liña establecido na UE que contrata electronicamente con consumidores residentes na UE inclúe no seu sitio web unha ligazón á nova páxina que desenvolveu a Comisión Europea sobre a plataforma de resolución de litixios en liña https:// ec. europa.eu/ consumers/ odr.

Litixios

Infórmase o cliente que calquera controversia ou litixio ao que poida dar lugar o presente contrato poderá resolverse nos Xulgados e Tribunais españois correspondentes ao domicilio do consumidor.

Lexislación Aplicable

A lexislación aplicable será a vixente en España ou na súa falta na Unión Europea.

Protección de Datos de Carácter Persoal:

Estarase ao disposto no apartado de privacidade.

Contacto

Pode contactar connosco desde a sección de contacto.