A confidencialidade e a seguridade son valores primordiais de PISO FRANCO e, en consecuencia, asumimos o compromiso de garantir a privacidade do Usuario en todo momento e de non solicitar información innecesaria. A continuación, proporcionámoslle toda a información necesaria sobre a nosa Política de Privacidade en relación cos datos persoais que solicitamos, explicándolle:

 • Quen é o responsable do tratamento dos seus datos.
 • Para que finalidades solicitamos os datos que lle solicitamos.
 • Cal é a lexitimación para o seu tratamento.
 • Durante canto tempo conservámolos.
 • A que destinatarios comunícanse os seus datos.
 • Cales son os seus dereitos.

1. Responsable

MERLOLAB, S.L. L. (en diante PISO FRANCO), será o responsable dos datos persoais facilitados a través da presente páxina Web, así como dos facilitados telefonicamente, a través de calquera dos nosos formularios en formato papel, dos obtidos como consecuencia da relación que vostede manteña connosco e dos derivados dos seus hábitos de navegación e consumo.

O responsable atópase en rúa Belgrado, número 1, piso 3º, porta D, 15703 Santiago de Compostela (A Coruña), podendo contactar co mesmo a través da dirección electrónica escritorio@merlolab.com.

2. Finalidades

PISO FRANCO tratará os seus datos persoais co fin de que poida poñerse en contacto connosco, contestar as súas solicitudes de información, manter e xestionar a relación que Vostede mantén connosco, así como para enviarlle comunicacións comerciais por calquera vía, mesmo finalizada a relación con vostede, para manterlle informado dos nosos produtos, servizos e actividades.

Neste sentido PISO FRANCO trata os datos facilitados para as seguintes finalidades:

 • Cumprimento obrigacións contractuais.
 • Desenvolvemento e xestión administrativa, económica, fiscal e contable.
 • Xestionar consultas e solicitudes a través dos formularios/chats do sitio web/App.
 • Xestionar o envío de correos de información, comunicacións comerciais e divulgativas de produtos, contidos e/ou servizos PISO FRANCO por medios electrónicos, baseados ou non nas súas preferencias, así como a realización de acción comercial a través de promocións, accións, campañas, sorteos ou concursos.
 • Elaboración de perfís de preferencias e intereses en relación a produtos e servizos PISO FRANCO, actividade e seguimento da marca por parte da persoa no sitio web/ app e en redes sociais, sen que iso supoña a adopción de decisións automatizadas que xeren efectos para as persoas.

3. Lexitimación

A lexitimación para o tratamento dos datos por parte de PISO FRANCO son os seguintes:

 • Consentimento da persoa contemplado no artigo 6.1.a) do Regulamento Europeo de Protección de Datos.
 • Contrato, contemplado no artigo 6.1. b) do Regulamento Europeo de Protección de Datos.
 • Interese lexítimo contemplado no artigo 6.1. f) do Regulamento Europeo de Protección de Datos.

4. Procedencia

Os datos persoais solicitados proceden directamente da información ofrecida polas persoas interesadas.

Obrigación de facilitarnos os seus datos persoais e consecuencias de non facelo.

A subministración de datos persoais require unha idade mínima de 13 anos, ou no seu caso, dispoñer de capacidade xurídica suficiente para contratar.

Os datos persoais solicitados son necesarios para xestionar as súas solicitudes, darlle de alta como usuario e/ou prestarlle os servizos que poida contratar, polo que, se non nolos facilita, non poderemos atenderlle correctamente nin prestarlle o servizo que solicitou.

As persoas usuarias garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados.

En todo caso, reservámonos o dereito de decidir sobre a incorporación ou non dos seus datos persoais e demais información ás nosas bases de datos.

5. Conservación

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres sexan necesarias para atender ás finalidades para as que, en cada caso, fosen solicitados.

Neste sentido os datos persoais conservaranse unha vez resolta a súa solicitude por medio do noso formulario ou contestada por correo electrónico, se non xerou un novo tratamento, mentres duren a relación contractual e posteriormente durante os prazos esixidos para o cumprimento de obrigacións legais, e en caso de aceptar recibir envíos comerciais, ata que solicite a baixa dos mesmos.

6. Destinatarios dos seus datos

Os seus datos son confidenciais e non se cederán a terceiros, salvo que exista obrigación legal ou vostede autoríceo, así como no caso de ser necesario para dar soporte aos servizos por parte de provedores externos vinculados aos tratamentos indicados, tales como persoas/empresas colaboradoras, entidades aseguradoras e entidades financeiras.

7. Dereitos en relación cos seus datos personales

Calquera persoa pode retirar o seu consentimento en calquera momento, cando o mesmo outorgouse para o tratamento dos seus datos. En ningún caso, a retirada deste consentimento condiciona a execución do contrato de subscrición ou as relacións xeradas con anterioridade.

Igualmente, pode exercer os seguintes dereitos:

 • Solicitar o acceso aos seus datos persoais ou a súa rectificación cando sexan inexactos.
 • Solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento en determinadas circunstancias.
 • Solicitar a oposición ao tratamento dos seus datos por motivos relacionados coa súa situación particular.
 • Solicitar a portabilidade dos datos nos casos previstos na normativa.
 • Outros dereitos recoñecidos nas normativas aplicables.

Onde e como solicitar os seus Dereitos: Mediante un escrito dirixido a PISO FRANCO achegando documentación para acreditar a identidade (DNI ou pasaporte), indicando referénciaa “Datos Persoais”, á seguinte dirección: Rúa Belgrado, número 1, piso 3º, porta D SANTIAGO DE COMPOSTELA 15703 (A Coruña).

O escrito debe conter nome e apelidos do interesado ou usuario, a petición de solicitude, o domicilio e as acreditacións de identidade correspondentes.

O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario aínda que tamén poderán ser exercidos por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

En caso de diverxencias coa empresa en relación co tratamento dos seus datos, pode presentar unha reclamación #ante a Axencia de Protección de Datos (www.agpd.es).

8. Seguridade dos seus datos persoais

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que implantamos as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural, de acordo ao establecido pola normativa aplicable.

9. Actualización do seus datos

É importante que para que podamos manter os seus datos persoais actualizados, infórmenos sempre que houbese algunha modificación neles, en caso contrario, non respondemos da veracidade dos mesmos.

Non nos facemos responsables da política de privacidade respecto a os datos persoais que poida facilitar a terceiros por medio das ligazóns dispoñibles na nosa páxina web.

A presente Política de Privacidade pode ser modificada para adaptalas aos cambios que se produza na nosa web, así como modificacións lexislativas ou jurisprudenciales sobre datos persoais que vaian aparecendo, polo que esixe a súa lectura, cada vez que nos facilite os seus datos a través desta Web.